1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [tddc] (H) - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mardi 12 juin 2007

LỜI KÊU GỌI CỦA PHONG TRÀO GIÀO DÂN VIỆT NAM HẢI NGỌAI HÃY CÓ HÀNH ĐỘNG THÍCH ĐÁNG KHI NGUYỄN MINH TRIẾT ĐẾN MỸ

LỜI KÊU GỌI CỦA PHONG TRÀO GIÀO DÂN VIỆT NAM HẢI NGỌAI HÃY CÓ HÀNH ĐỘNG THÍCH ĐÁNG KHI NGUYỄN MINH TRIẾT ĐẾN MỸ


Chuyến viếng thăm của Nguyễn Minh Triết sẽ đến Hoa Kỳ trong thời gian từ 18 đến 22 tháng 6 năm 2007 này. Cho dù chính Phủ Hoa Kỳ và tập đoàn Cộng Sản ở Hà Nội có tuyên truyền cách nào đi nửa, chúng ta cũng có bổn phận bày tỏ quan điểm của mình cho nhân dân Hoa Kỳ, cho thế giới và đồng bào trong nước biết rằng
LỜI KÊU GỌI CỦA PHONG TRÀO GIÀO DÂN VIỆT NAM HẢI NGỌAI HÃY CÓ HÀNH ĐỘNG THÍCH ĐÁNG KHI NGUYỄN MINH TRIẾT ĐẾN MỸ

Lời kêu gọi này được gửi đến: - Đoàn Viên Phong Trào Giáo Dân tại Hoa Kỳ
Nhờ các cơ quan truyền thông phổ biến

Chuyến viếng thăm của Nguyễn Minh Triết sẽ đến Hoa Kỳ trong thời gian từ 18 đến 22 tháng 6 năm 2007 này. Cho dù chính Phủ Hoa Kỳ và tập đoàn Cộng Sản ở Hà Nội có tuyên truyền cách nào đi nửa, chúng ta cũng có bổn phận bày tỏ quan điểm của mình cho nhân dân Hoa Kỳ, cho thế giới và đồng bào trong nước biết rằng:

1. Chúng tôi không chấp nhận chế độ độc tài cộng sản trên đất nước Việt Nam, vì bản chất chế độ lạc hậu lỗi thời này là dối trá, vô thần, tàn bạo, phi nhân, đã và đang gây ra muôn vàn tội ác cho dân tộc Việt Nam.

2. Chính Phủ và nhân dân Hoa Kỳ lập quan hệ ngoại giao với 80 triệu người dân Việt Nam, không phải với đảng Cộng Sản Việt Nam; do đó các hiệp ước được ký kết phải nhằm đem phúc lợi cho dân chúng hai quốc gia, không thể là phương tiện giúp Cộng Sản Việt Nam tiếp tục đàn áp dân chúng trong nước như hiện nay.

3. Việc giao hảo giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là nhằm san sẻ những giá trị nhân bản của hai dân tộc, đặc biệt giúp nhân dân Việt Nam dành lại được các quyền căn bản của con người đang bị cộng sản cưỡng đoạt.

Ban Thường Vụ Phong Trào kêu gọi đoàn viên và thân hữu hãy vận động đồng hương, nhất là Người Công Giáo hãy nhập cuộc nhằm bày tỏ lập trường quốc gia và thái độ phản kháng cộng sản trong thời gian Nguyễn Minh Triết đến Hoa Kỳ.

Hãy tham gia đông đảo trong các cuộc biều tình ở những nơi đã định trước như New York, Washington DC, Los Angeles.

Hãy tổ chức thêm các cuộc biều tình ở những nơi có đông người Việt cư ngụ, để cho dân chúng Hoa Kỳ hiểu rõ thái độ chống cộng sản của chúng ta, không để cho Cộng Sản Việt Nam có cơ hội lừa dối thế giới thêm nũa.

Các quốc gia tiến bộ trên thế giới, Quốc Hội và Chính Phủ Hoa Kỳ, Nghị Viện Âu Châu đã tỏ rõ thái độ bất bình trước các hành động dối trá, lường gạt và phản dân chủ của Cộng Sản Việt Nam; chúng ta không thể làm ngơ trước sự quan tâm của thế giới đối với tương lai của chính dân tộc mình. Hãy bày tỏ thái độ bằng những hành động cụ thể.

California, ngày 10 tháng 6 năm 2007.
Đại Diện Ban Thường Vụ
Đỗ Như Điện
Điều Hợp Viên

Aucun commentaire: